31 juli 2009

Sommereffekt? Gjennomsnitt vs prediksjoner for juli

AP og FrP over trenden, Høyre, Rødt og småpartiene som forventet, SV og sentrumspartiene under trenden.

Det som er mest interessant når prediksjonene for juli skal måles opp mot fasit, er spørsmålet hvorvidt den såkalte sommereffekten har gjort seg gjeldende. I tidsseriene som ligger til grunn for prediksjonene er juli tatt ut, så jeg har ikke kunnet modellere inn noen sommereffekt i modellene mine. Prediksjonene for juli er derfor basert på observerte trender uten korreksjon for en eventuell sommereffekt.

Det kan påstås at denne effekten er mindre i år enn tidligere, ettersom meningsmålingsinstituttene nå i større grad inkluderer mobilabonnenter i sitt utvalg. Dette kan ha redusert sommereffekten, men likevel mener jeg å se spor av den i mine tall.

La oss så ta en titt på de publiserte meningsmålingene i—og med data fra—juli.


(klikk på tabellen hvis den ses dårlig)

Tabellen viser de syv publiserte målingene, samt gjennomsnittet, min prediksjon (se tidligere blogginnlegg), og differansen mellom gjennomsnittet og prediksjonene.

Differansene er nå større enn tidligere. Det gjennomsnittlige absolutte avviket er nå 0.6 prosentpoeng, mot 0.4 i april og juni og 0.5 i mai.

De største differansene er for Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet. Jeg har tidligere ikke truffet så godt for AP, og begrunnet dette med at AP viser en økende oppslutning stikk mot en negativ grunnleggende trend. FrP har jeg derimot truffet meget godt på. I juniprediksjonen manglet jeg 0.3 prosentpoeng på FrP, basert på data som var tre måneder gamle.

Denne gangen bommer jeg på FrP med 1.9 prosentpoeng, basert på data som er én måned gamle. Julitallene for FrP er altså nesten 2 prosentpoeng over det forventede nivå basert på observerte trender. Men: disse trendene er altså ikke korrigert for en eventuell sommereffekt.

Hvis vi så ser på SV og sentrumspartiene, så var det gjennomsnittlige absolutte avviket 0.3 i april, 0.35 i mai og 0.2 i juni. I juli var det absolutte avviket 0.5. Men til forskjell fra de foregående månedene lå samtlige fire parti under den forventede oppslutning i juli. Hvis man inkluderer fortegn i gjennomsnittene var gjennomsnittet -0.1 i april og mai, -0.05 i juni, og -0.5 i juli! I snitt lå altså de fire partiene omtrent på forventet oppslutning i april, mai og juni, og et halvt prosentpoeng under i juli! Det tilskriver jeg sommereffekten.

Samlet sett gir altså disse fire partiene de to prosentpoengene som FrP ligger over den forventede oppslutningen. Arbeiderpartiets oppslutning i juli virker altså reell, mens FrPs, SVs og sentrumspartienes oppslutning virker artifaktuell.

Så var det Rødt og Høyre. Disse har jeg beskrevet i detalj tidligere, og lite synes å ha forandret seg. Høyre sliter, og kan ikke unnskylde seg med noen sommereffekt. De sliter som forventet!

August og september

Tabellen under viser gjennomsnittet for juli, samt prediksjonene for juli, august og valget. I prediksjonene får Rødt først et løft fra juli til august, så fra august til valget. Dette er mobiliseringseffekter som jeg har målt gjennom den inneværende og foregående stortingsperiode. Tilsvarende løfter også Senterpartiet og Venstre seg, mens Arbeiderpartiet først får sitt løft fra august til valget. Verken SV, KrF eller Høyre har slike mobiliseringseffekter å vise til (når annen variasjon i tidsseriene har blitt kontrollert for). SV og KrF har strengt tatt hatt sterke negative effekter i valg de seneste valgene, men den statistiske effekten av det er jeg ikke villig til å modellere inn her, fordi det vil sende de to partiene langt under sperregrensen. I stedet er det rimelig å anta at de to partiene følger trenden fra den siste stortingsperioden, som er tilnærmet helt flat for begge partiene.Fremskrittspartiet er modellert inn med en negativ effekt i både valgkampen (august) og selve valget. Partiet er allerede fullmobilisert, og har mange av hjemmesitterne i 2005 som svarer at de vil stemme FrP nå. Etter hvert som de andre partiene får i gang sin mobilisering, vil oppslutningen om FrP avta. Statistisk sett tilsier modellen min at FrP skal ende med 21.4%, men jeg tror FrP klarer seg bedre enn som så. Summen av prediksjonene mine når heller ikke opp i 100%, og min antakelse er at FrP, på grunn av sin enormt sterke organisering nå i forhold til tidligere, vil stikke av med tilnærmet alle de resterende 1.7 prosentpoeng.

Så langt har prediksjonene i hovedsak vært basert på trender, og er derfor ikke noe særlig hokus-pokus (for flere parti kan 90% av variasjonen i oppslutning forklares ut fra forrige måneds oppslutning alene), men i august blir mobiliseringseffektene lagt til. Oppsummeringen min av augustgjennomsnittet blir derfor spennende, fordi det vil vise hvor godt jeg treffer i mine modeller for mobiliseringseffekter i oppløpet til valget.

Det blir likevel ikke på langt nær så spennende som selve valget. Prediksjonsintervallene i modellene mine (se de enkelte tabellene for hvert parti) tilsier at det er umulig å anslå presist hvilken regjering landet kommer til å få etter den 14. september.

7 kommentarer:

Andreas Halse sa...

Så med andre ord, hvis Frp faktisk klarer å stikke av med de 1.7%, så blir det borgerlig valgseier?

Du sier at APs oppslutning i juli virker reell, likevel regner du med at de vil havne lavere ved valget enn i juli. Hva er grunnen til det? AP pleier vel å vokse i valgkampen, '01 er det store unntaket?

stianlud sa...

Andreas: Prediksjonen for AP er basert på tidsserieanalysen av data fra oktober 2001 til juni 2009. APs oppslutning på tvers av trendene de siste månedene får jeg ikke modellert inn. Siden jeg ikke får modellert dette inn statistisk og jeg heller ikke vil bruke skjønn i prognosen velger jeg å la prediksjonen stå som den gjorde med bakgrunn i data t.o.m. juni. Uansett ligger bevegelsene innenfor prediksjonsintervallet.

PS: Takk for skryt på Twitter :-)

Mvh Stian

Jefferson Dalmoro sa...

Nice blog. as I'm interested in norwegian politics and other issues, I included your blog in my favorites. Despite of a dificult to read in norsk, I'll try hard to follow your blog.

Jeff, from Brazil.

www.ideiaisepitacos.blogspot.com

stianlud sa...

Andreas: Slik tallene nå ser ut blir det likevel sosialistisk flertall selv om FrP stikker av med alle 1.7 prosentpoeng. AP ligger selvsagt godt an til å ta en del av de 1.7. Pt. ligger det an til at dere rødgrønne beholder flertallet deres, evt. med støtte fra Rødt.

Jefferson: Thank you so much! That's very nice of you! I'm sorry to say that my knowledge of Brazilian politics is quite limited, and my understanding of Portuguese even worse :-/

Jefferson Dalmoro sa...

Stian, I plan to put some posts in english. I was in Norway for eight weeks last year studying at UiO, that`s why my interest in norwegian life and politics. Your blog seem to be a good way to get some information about your country.

Elling sa...

Fokrlar hvorfor du har noen troverdighet når FrP's prediksjon er 21.4

stianlud sa...

Elling, FrP er det partiet som er vanskeligst å predikere, fordi det er mye bevegelser i oppslutningen deres. Jeg får derfor et meget bredt intervall rundt FrPs oppslutning, og det intervallet favner dagens målinger (se http://3.bp.blogspot.com/_f5rPVdfAxgE/Sk3pWopxxsI/AAAAAAAAFcI/0qRHVZznNeA/s1600-h/Oppdatert+prediksjon+FrP.bmp)

Den statistiske analysen som kontrollerer for effekter av valg og valgkamp tilsier at FrP skal ned i 21.4, men jeg forventer at fortiden ikke kan legges fullt ut til grunn i år, pga FrPs sterke organisering (se tidligere blogginnlegg og svar jeg gir på spørsmål der).

Likevel er det rimelig å forvente at FrPs oppslutning synker etterhvert som de andre partiene får kjørt igang sin valgkamp. Statistisk forventer jeg 21.4, reellt forventer jeg et sted mellom 22 og 27, men sannsynligvis nærmere 22 enn 27. Sjansen for at FrP kommer over 27.2 er kun beregnet til 2.5% (en odds på 40).

Jeg har i dette og i tidligere blogginnlegg vist hvor godt modellene mine treffer på meningsmålingene. Hvor godt modellene treffer på valgresultatet vet vi ikke før 14. september.