31 august 2009

Endelig prediksjon for stortingsvalget 2009

Nå når meningsmålingene for august foreligger, er det på tide å sammenlikne meningsmålingene med prognosene mine for august.

Tabell 1 viser det vektede gjennomsnittet for august, min prediksjon for august basert på tidsserieregresjon for siste to stortingsperioder til og med juni 2009, og differansen mellom gjennomsnitt og prediksjon. Vektingen har blitt gjort sånn at de medier som har publisert flere målinger i august vektes ned for å unngå at én bestemt metode får større betydning denne måneden enn den har hatt i de tidligere månedene da det bare kom én måling i hver avis eller tv-kanal.

Tabell 2 viser prediksjonen for valget basert på juniprognosen, og en justert prediksjon basert på differansen mellom prediksjonen for august og målingene for august. Som dere ser, summeres den opprinnelige prediksjonen opp til 98.3%, altså er det 1.7 prosentpoeng som ikke fordeles, mens den justerte prediksjonen summeres opp til 101.2%, altså en overprediksjon på 1.2 prosentpoeng.

Tabell 3 trekker de 1.2 prosentpoengene fra den justerte prediksjonen, fordelt etter partienes størrelse. Ettersom jeg har brukt historiske valgdata for valgmåneder, kan jeg ikke bruke meningsmålinger i september til å justere min prediksjon. Dette er derfor den endelige prediksjonen min for stortingsvalget 2009:

Rødt

Rødt gjør det nøyaktig som forventet, inkludert en innberegnet mobiliseringseffekt i august. Det er derfor ingen grunn til å vurdere Rødt annerledes enn predikert, men en knapp justering ned pga overprediksjon. Valgresultat = 1.8

SV

SV gjør det bedre enn forventet. Justering og vekting av prediksjonen for SV gir et valgresultat = 7.8

AP

Arbeiderpartiet har gjort det noe bedre enn forventet, men de gjorde det bedre gjennom sommeren enn det de klarte i august. AP har med andre ord beveget seg ned igjen i retning av forventet trend. Ved å ta høyde for differansen og utligne overprediksjonen får jeg et valgresultat for AP = 33.3

SP

Senterpartiet har enten ikke fått den forventede mobiliseringseffekten i august, eller de gjør det simpelthen grunnleggende dårligere enn forventet. Hvis det første er tilfellet skal ikke prediksjonen for SP justeres, men hvis det andre er tilfellet må den justeres. Jeg velger å være konservativ, og justere ned. Valgresultat = 6.0

KrF

KrF gjør det omtrent som forventet, men på grunn av overprediksjon etter justering blir den vektede og justerte prediksjonen for KrF også justert litt ned. Valgresultat = 6.1

Venstre

Situasjonen for Venstre er den samme som for SP. Enten mangler den forventede augustmobiliseringen, eller så gjør Venstre det grunnleggende dårligere enn forventet. Her velger jeg også den konservative antakelse, og justerer Venstre ned. Valgresultat = 6.1. Det er en betydelig nedjustering i henhold til tidligere prediksjoner. Prediksjonen basert på regresjon til og med mars gav 6.9, prediksjonen basert på regresjon til og med juni gav 6.8, og den nedjusterte prediksjonen gir altså 6.1

Høyre

Høyre har gjort det noe bedre enn forventet, og blir justert noe opp i forhold til juniprediksjonen (men fremdeles ned i forhold til marsprediksjonen). Valgresultat = 13.7

FrP

Fremskrittspartiet har gjennom hele sommeren gjort det langt bedre enn forventet. FrP stikker derfor av med mesteparten av restsummen på 2.9 prosentpoeng, og får en vektet justert prediksjon for valget = 23.6

Andre

De øvrige partiene gjør det også marginalt bedre. Dette kan skyldes at Miljøpartiet De Grønne har markert seg langt bedre i år enn i tidligere år. Valgresultat for andre partier = 1.6

Mandater

Jeg må presisere at mine analyser er av prosenter, og ikke mandater. Det er en rekke problemer beheftet med mandatberegningene, men hvis dette blir valgresultatet gir Celius (som er et mye anvendt mandatberegningsprogram) følgende fordeling (tabell 4):

De rødgrønne inkl. Rødt er altså beregnet å ta 85 mandater, mens de ikke-sosialistiske partiene er beregnet å ta 84 mandater. Dette er så hårfint at bruken av mandatberegning på bakgrunn av valgdeltakelsen i 2005 blir høyst usikker!!!

Et problem er at det er all grunn til å tro at Celius tar feil i mandatberegningen for Rødt. Det er ingenting i hordalandsmålingene som skulle tilsi at Torstein Dahle er inne på Stortinget slik Celius beregner. Da er spørsmålet hvem sistemandatet i Hordaland går til. Med Celius’ beregning er det SP og FrP som kniver om sistemandatet. Går det til FrP vipper balansen, men det kan også gå til Senterpartiet (som iht Celius kun ligger inne med et utjevningsmandat). I så tilfelle vil nok KrF være nærmest til å ta utjevningsmandatet i Hordaland (slik de har i inneværende periode), noe som også vil tippe balansen over i ikke-sosialistisk favør.

Man skulle tro at dette burde være et incentiv for SV-velgere i Hordaland til å melde midlertidig flytting til Rødt, men så enkelt er det ikke. Paradokset for sosialistiske velgere er at Stoltenberg med all sannsynlighet vil fortsette alene dersom Rødt havner på vippen, noe Ola Borten Moe også har signalisert at Senterpartiet vil akseptere. SV kan altså risikere å bli kastet ut av regjering dersom Rødt kommer i vippeposisjon.

Mandatfordelingen er altså vidåpen, men så lenge det enten blir rødgrønt mindretall med Rødt på vippen, eller ikke-sosialistisk flertall med FrP som største parti, vil det mest stabile regjeringsalternativet bli en ren arbeiderpartiregjering. Det har både Lars Sponheim og Siv Jensen skrevet under på. Og det er et hån mot begge partilederne og deres parti å tro at en av dem vil la seg korrumpere med stortingspresidentens kontor for å jenke seg.

Jeg vil oppfordre alle partimedlemmer til å gjøre sitt beste i valgkampen og bevise at jeg tar feil og at jeg undervurderer resultatet for hvert av dem! Jeg skal ikke legge skjul på at jeg selv blir fornøyd hvis det viser seg at jeg har tatt feil for en rekke av partiene, og da spesielt ett av disse.

Hva tror du valgresultatet blir, og hvilken regjering får vi?

Andre gjennomsnittsmålinger for august:
VG, TV2, NRK

20 august 2009

LOs undersøkelse av fagorganisertes partioppslutning holder ikke mål

Saken jeg omtaler er å finne på http://www.frifagbevegelse.no/politikk_ff/valg09/article4524346.ece. Den er også omtalt i VG og Dagbladet.

Den ser autoritativ og fin ut, men la oss forsøke å bryte ned tallene:

2000 er spurt, kun de yrkesaktive og fagorganiserte er tatt med.

I henhold til SSBs Statistikkbank var det i 2. kvartal 2 526 000 yrkesaktive i Norge, og 3 528 000 stemmeberettigede. Av de stemmeberettigede er altså 71.6% yrkesaktive.

Det gir et estimat av antallet respondenter i undersøkelsen til 1432.

I Opinion sin undersøkelse 5-11 august som er publisert av ANB (blant annet i Dagsavisen), var det 81% som tilkjennegav sin partipreferanse. Denne synes å være én av de to undersøkelsene som ligger til grunn.

Det reduserer estimatet til 1160.

Ifølge LOs hjemmesider, er 860 000 organisert i LO-forbund. Hvis samtlige av disse er yrkesaktive (noe de ikke er), vil det utgjøre 34% av arbeidsstyrken.

Det gir et estimat av antallet respondenter knyttet til LO til 394.

Ifølge Unios hjemmesider, er 280 000 organisert i Unio-forbund. Med samme forbehold som over, utgjør det 11.1% av arbeidsstyrken.

Det gir et estimat av antallet respondenter knyttet til Unio til 129.

Ifølge YS’ hjemmesider er 215 000 organisert i YS-forbund. Det utgjør 8.5% av arbeidsstyrken.

Etimat for YS: 99.

Ifølge Akademikernes hjemmesider er 143 848 organisert i Akademikerne. Det utgjør 5.7% av arbeidsstyrken.

Estimat for Akademikerne: 66.

Av disse 66 lager LO en graf som presenterer prosentvis oppslutning om de ulike partiene.

Ca 26% stemmer AP, ca 24% stemmer Høyre, og ca. 16% stemmer FrP. I absolutte tall er det 17 personer som vil stemme AP, 16 som vil stemme Høyre, og 11 som vil stemme FrP. Det er altså én mer som svarer AP enn Høyre, og seks flere som svarer AP enn FrP. Er dette noe å lage statistikk på?

Nei.

I tilfellet med Akademikerne er selv ikke forskjellen mellom AP og FrP signifikant, ei heller mellom FrP og Venstre. Utvalget er rett og slett alt for lite! Det er først når man kommer opp i differansen mellom AP og SV at forskjellene begynner å bli signifikante.

FriFagbevegelse.no omtaler ikke tallene for Akademikerne, men kommer med noen påstander om de litt større organisasjonene:

”Det er likevel YS som framstår som Frp-høyborgen i fagbevegelsen. Hele 27 % av de YS-organiserte sier de vil stemme på Siv Jensens parti.

Lærere, sykepleiere, politfolk og andre organisert i Unio skyr derimot Frp. Her er oppslutningen om Frp nede i 6 %.”

Disse påstandene er delvis riktige.

Riktige i forhold til forskjellen mellom YS og Unio, men uriktige i forhold til at YS er FrP-høyborgen i fagbevegelsen. FriFagbevegelse har for så vidt rett i at YS fremstår som FrP-høyborgen, gitt den måten de presenterer tallene på, men forskjellene mellom 27% av 99 respondenter i YS og 22% av 394 respondenter i LO er ikke signifikant! LO-tallene for FrP har en feilmargin på 4.1 prosentpoeng, og for YS på 7.7 prosentpoeng.

YS vs Unio: 27% av 99 = 27 respondenter, og 6% av 129 = 8 respondenter. Det synes å være en nokså interessant forskjell. Men det er bare 19 respondenter som skiller Unio og YS. Likevel er forskjellene signifikante.

Det eneste tallgrunnlaget som er noenlunde stort nok til å lage statistikk av, er tallene for LO.

Her er forskjellene mellom AP og FrP, mellom FrP og SV, mellom Høyre og KrF og Høyre og Venstre, alle signifikante, men det er ikke forskjellene mellom de minste partiene, mellom SV og Høyre, og mellom Høyre og SP og Høyre og Rødt.

FriFagbevegelse.no trekker delvis konklusjoner de ikke har grunnlag for, bruken av grafer og prosenter er misvisende, og henvisningen til et utvalg på hele 2000 er direkte villedende, og et grovt misbruk av statistikk.

De reelle verdiene knyttet til prosentene i hver graf burde som et minimum vært inkludert, så slipper nerder som meg å kaste bort tid på dette.